89-604 Chojnice;  ul. Koscierska 11;   tel./fax (052)397 30 72;  e-mail: sekretariat @ zsp1.chojnice.pl

top

Plan dojazdu

ARCHIWUM


Home rada rodziców Regulamin Rady Rodziców
Regulamin Rady Rodziców

 

 

Regulamin

Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l  im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”
w Chojnicach
ROZDZIAŁ I

 

CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW

 

§1

  1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.
  2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest w szczególności:

- pobudzenie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów   
i zadań szkoły,

- gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenia zasad użytkowania tych funduszy,

- zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu
na działalność
szkoły, wśród nich zaś:

1) występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę
oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły;

2) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły
oraz programu profilaktyki;

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia
lub wychowania szkoły;

4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

- określenie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.

ROZDZIAŁ II

ORGANIZACJA DZIAŁANIA OGÓŁU RODZICÓW I RADY RODZICÓW

§2

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców  klasy.

2. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie „ klasową radę rodziców" składającą się z 3 osób,
tak aby można było
utworzyć funkcję przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.

3. Zebranie rodziców  wybiera w głosowaniu tajnym swego przedstawiciela do Rady Rodziców szkoły.

4. Plenarne zebrania Rady Rodziców szkoły wybiera spośród siebie:

a) prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców oraz,

b) komisję rewizyjną jako organ kontrolny Rady Rodziców.

5. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców.

6. Prezydium Rady Rodziców składa się  z 5 członków tak aby można było wyłonić spośród nich funkcję: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, oraz 2 członków prezydium. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu.

7. Komisja rewizyjna składa się z 3 osób. Członkowie komisji rewizyjnej powinni być dobrze zorientowani w przepisach prawa finansowego i rachunkowości. Członkowie komisji rewizyjnej wybierają przewodniczącego  i zastępcę przewodniczącego na pierwszym swoim posiedzeniu.

8. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród swoich członków,
członków Rady Rodziców i spośród innych rodziców.

§3

  1. Kadencja Rady Rodziców, jej organów i rad klasowych trwa 1 rok.

ROZDZIAŁ III

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ RODZICÓW I JEJ ORGANY WEWNĘTRZNE

§ 4

1.Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy  regulaminowego składu danego organu.

2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący.

3. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców Szkoły. Klasowe Rady Rodziców decydują samodzielnie czy protokołować zebrania. Za protokolarz Rady Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz Rady Rodziców.­

4. Protokolarz przechowywany jest u dyrektora szkoły.

ROZDZIAŁ IV

WYBORY DO ORGANU RADY RODZICÓW

§5

1. Wybory do prezydium Rady Rodziców i do komisji rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym.

2. Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie swoją zgodę na kandydowanie.

3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50% oraz jeden głos uczestników prawomocnego zebrania wyborczego.

4. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.

5. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu.

6. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo- wyborczego rady rodziców:

- wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów zebrania, jak: komisja regulaminowa komisja uchwał i wniosków i komisja wyborcza. Wybory do tych funkcji są jawne,

- sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym,

- sprawozdanie komisji rewizyjnej i wniosek o udzielenie (lub nieudzielanie) absolutorium ustępującemu organowi,

- informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu szkoły,

- ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły lub organizacji,

- plenarna dyskusja programowa,

- uchwalenie wniosków programowo-organizacyjnych do działalności Rady Rodziców w następnej kadencji.

 

 

ROZDZIAŁ V

RAMOWY PLAN PRACY RADY RODZICÓW I JEJ ORGANÓW

§ 6

1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.

2. Zebranie plenarne rady rodziców może być zwoływane także w każdym czasie na wniosek klasowych rad rodziców z co najmniej 3 klas, dyrektora szkoły, rady pedagogicznej - złożony do prezydium Rady Rodziców.

§ 7

1. Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż raz na semestr. Na obrady prezydium zaprasza się dyrektora szkoły lub za zgodą prezydium  inne osoby.

2. Zebrania prezydium Rady Rodziców są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców.

§8

1. Posiedzenia kontrolne komisji rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi posiedzeniami Rady Rodziców. Komisja rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium Rady Rodziców, rady rodziców klasy, do wolnej grupy rodziców, liczącej jednak nie mniej niż 15 osób.

2. Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane plenarnemu posiedzeniu Rady Rodziców, prezydium Rady Rodziców oraz osobom które wnioskowały
o zwołanie komisji rewizyjnej.

§ 9

1. Formy i częstotliwość działania innych struktur działających w ramach Rady Rodziców, jak komisje problemowe czy zespoły robocze, wynikaj ą z potrzeb realizacji zadań, jakich się te zespoły podjęły.

§ 10

1. Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców, klasowej rady rodziców lub wychowawcy klasy. Liczba zebrań rodziców danej klasy nie może być jednak mniejsza
od liczby wywiadówek szkolnych
.

ROZDZIAŁ VI

ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY RADY RODZICÓW.

§ 11

l. Rada rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:

- ze składek rodziców,

- z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się prezydium rady,

2. Środki finansowe Rady Rodziców są gromadzone na koncie w Banku Spółdzielczym w Chojnicach
Nr konta: 93 8146 0003 0000 9784 5000 0001

§ 12

1. Wpłaty na fundusz Rady Rodziców oraz ich wysokość jest dobrowolna.


§ 13

1. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie „ Preliminarza wydatków Rady Rodziców na rok szkolny", zatwierdzonego każdorazowo przez prezydium Rady Rodziców.

2. Roczny preliminarz wydatków określa prezydium Rady Rodziców a akceptuje Rada Rodziców.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

l .W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły - Rada Rodziców zaprasza
na swoje zebrania
plenarne, a prezydium rady na swoje posiedzenia regulaminowe dyrektora szkoły.

2. W przypadku konfliktu Rady Rodziców z dyrekcją szkoły, wynikającego z nierespektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nieudzielania wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia - prezydium Rady Rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.

§ 15

1. Członkowie klasowych rad rodziców, prezydium Rady Rodziców, jak i członkowie komisji rewizyjnej, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w rozdziale IV tego regulaminu.

§ 16

1. Rada rodziców posługuje się pieczęcią podłużną o treści:


Rada Rodziców
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr l
im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w Chojnicach
89 – 600 Chojnice ul. Kościerska 11,
NIP 555-11-38-926

Chojnice, dnia 10 października 2007 r.

 

Poprawiony: piątek, 05 października 2018 07:14
 

bottom
top

bottom

(c) 2009 ZSP nr 1  Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, ftp manager. Valid XHTML and CSS.