89-604 Chojnice;  ul. Koscierska 11;   tel./fax (052)397 30 72;  e-mail: sekretariat @ zsp1.chojnice.pl

top

Plan dojazdu

ARCHIWUM


Home rada rodziców Kompetencje Rady Rodziców
Kompetencje Rady Rodziców

 

Kompetencje Rady Rodziców reguluje Ustawa o Systemie Oświaty oraz Statut Szkoły

STATUT

 ZESPOŁU  SZKÓŁ  PONADGIMNAZJALNYCH  NR  1 
im. Tajnej Organizacji Wojskowej
 „Gryf Pomorski”

w Chojnicach

  §14 

 1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
 2. W skład rad rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych,
  wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje
  jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców
  w każdym roku szkolnym.
 4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa
  w szczególności:

1)    wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
2)    szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów przedstawicieli rad
oddziałowych, o których mowa w ust. 2  do rady rodziców szkoły.
 

§14a 

 1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły,
  organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny
  z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 2. Do kompetencji rady rodziców należy:

1)    uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
   a)    programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści
   i działania o charakterze wychowawczym skierowane
   do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
   b)    programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych
   uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego
   wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym
   skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

2)    opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności
kształcenia lub wychowania szkoły;

3)    opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez
dyrektora szkoły.

 1. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego
  nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu,
  o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a lub b, program ten ustala dyrektor
  szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
  Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia
  programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 2. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może
  gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców
  oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin,
  o którym mowa w §14 ust. 4.


Poprawiony: sobota, 14 listopada 2009 08:33
 

bottom
top

bottom

(c) 2009 ZSP nr 1  Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, ftp manager. Valid XHTML and CSS.