89-604 Chojnice;  ul. Koscierska 11;   tel./fax (052)397 30 72;  e-mail: sekretariat @ zsp1.chojnice.pl

top

Plan dojazdu

ARCHIWUM


Home
procedury egzaminu zawodowego
Spis treści
procedury egzaminu zawodowego
Strona 2
Strona 3
Wszystkie strony

 

Przebieg etapu pisemnego egzaminu zawodowego

 

ZN   – Zespół Nadzorujący
SZN – Szkolny Zespół Nadzorujący
CKE – Centralna Komisja Egzaminacyjna

 

 1. Etap pisemny egzaminu zawodowego odbywa się w terminie ustalonym przez dyrektora CKE i ogłoszonym na stronie internetowej www.cke.edu.pl, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.
 2. Na około pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący ZN, w obecności przedstawicieli zdających, odbiera od przewodniczącego SZN:   
  • odpowiednią liczbę i rodzaj arkuszy egzaminacyjnych oraz kart odpowiedzi, 
  • listę zdających przystępujących do egzaminu w danej sali (na tej liście potwierdza się odbiór kart odpowiedzi po egzaminie od zdających),
  • druk protokołu przebiegu egzaminu w danej sali,
  • naklejki z kodem kreskowym.
 3. Przewodniczący ZN przenosi arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi do odpowiedniej sali.
 4. O wyznaczonej przez przewodniczącego SZN godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście. Zdający powinni mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość i okazać go przed wejściem na salę.
 5. Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany etap pisemny egzaminu zawodowego, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.
 6. Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE od rozdania arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi. Po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach decyzję podejmuje przewodniczący SZN.
 7. Po rozdaniu materiałów zdającym przewodniczący ZN przypomina o:
  • obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza
  • konieczności sprawdzenia kompletności arkusza i karty odpowiedzi,
  • wpisaniu daty urodzenia i symbolu cyfrowego zawodu.
  • Zdający sprawdzają, czy arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi są kompletne i czytelne. W razie potrzeby zgłaszają braki przewodniczącemu ZN i otrzymują kompletne arkusze lub karty odpowiedzi. Informację o wymianie arkusza egzaminacyjnego lub karty odpowiedzi przewodniczący ZN zamieszcza w protokole przebiegu etapu pisemnego egzaminu zawodowego. Protokół podpisuje czytelnie zdający, który zgłosił braki w arkuszu egzaminacyjnym lub w karcie odpowiedzi.
  • Zdający zapoznają się szczegółowo z „Instrukcją dla zdającego” zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego.
  • Zdający wpisują na karcie odpowiedzi numer ewidencyjny PESEL, datę urodzenia, symbol cyfrowy zawodu i wersję arkusza - zgodnie z instrukcją
   przewodniczącego ZN, przyklejają naklejki z numerem PESEL. Zdający nie podpisują kart odpowiedzi.
  • W czasie trwania etapu pisemnego egzaminu zawodowego na stolikach znajdują się tylko arkusze egzaminacyjne, karty odpowiedzi.
  • Członkowie ZN udzielają odpowiedzi wyłącznie na pytania zdających związane z kodowaniem i rozumieniem „Instrukcji dla zdającego”.
  • Po czynnościach organizacyjnych przewodniczący ZN zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym miejscu, godzinę rozpoczęcia i godzinę zakończenia egzaminu.
  • Niewykorzystane materiały, w tym arkusze lub karty z uszkodzeniami, brakami, nieobecnych jeden z członków zespołu nadzorującego umieszcza w kopercie i zakleja.
  • Czas trwania egzaminu liczy się od momentu zapisania na tablicy godziny rozpoczęcia egzaminu i wynosi 120 minut. Dla zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i zdających z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania i o potrzebie kształcenia specjalnego czas ten może być wydłużony nie więcej niż o 30 minut.
  • W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu, przewodniczący ZN porozumiewa się z przewodniczącym SZN, a ten przerywa etap pisemny egzaminu dla danego zdającego i unieważnia jego pracę.
  • Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, zgłasza to przez podniesienie ręki. Odbiór kart od zdających, którzy ukończyli pracę przed czasem, musi być tak zorganizowany, by nie zakłócać pracy pozostałym zdającym. W takim przypadku ZN zatrzymuje również arkusze egzaminacyjne i oddaje je zdającym po zakończeniu egzaminu.
  • Na 15 minut przed zakończeniem egzaminu przewodniczący ZN informuje zdających, ile czasu pozostało do zakończenia egzaminu. Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin ogłasza zdającym zakończenie egzaminu i poleca odłożenie kart odpowiedzi na brzeg stolika, stroną zadrukowaną do blatu.
  • Zdający pozostają na swoich miejscach, dopóki członkowie ZN nie zezwolą im na opuszczenie sali.
  • Członkowie ZN odbierają od zdających karty odpowiedzi i sprawdzają w ich obecności poprawność wpisanego numeru ewidencyjnego PESEL, daty urodzenia, symbolu cyfrowego zawodu i wersji arkusza oraz czy przyklejona est naklejka z PESELEM zdającego.
  • Po zakończeniu egzaminu, w obecności zdających lub wyłonionych spośród nich przedstawicieli, członkowie ZN porządkują, kompletują i pakują materiały związane z przebiegiem egzaminu, zgodnie z instrukcją właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. W obecności zdających zaklejają kopertę z kartami odpowiedzi z danej sali. Sporządzają protokół przebiegu egzaminu w danej sali i weryfikują listę obecności zdających. Przewodniczący ZN przekazuje materiały przewodniczącemu SZN.

   


   

  Przebieg etapu praktycznego egzaminu zawodowego

   

  ZE     – Zespół Egzaminatorów (zdający po szkole zawodowej)
  ZNEP – Zespół Nadzorujący Etap Praktyczny
  OKE  – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

  Za organizację i przebieg etapu praktycznego egzaminu zawodowego odpowiada upoważniony przez dyrektora OKE, kierownik ośrodka egzaminacyjnego.
  Kierownik ośrodka egzaminacyjnego wykonuje powierzone zadania we współpracy z przewodniczącymi zespołów egzaminacyjnych i/lub zespołów nadzorujących etap praktyczny egzaminu.

  1. Zdający zgłaszają się do ośrodka egzaminacyjnego w dniu egzaminu na 30 minut przed jego rozpoczęciem oraz:

  • zdający przebierają się w ubrania robocze (jeżeli jest ono wymagane),
  • potwierdzają tożsamość i obecność na egzaminie, przystępują do losowania stanowiska egzaminacyjnego i odbierają identyfikatory z numerem wylosowanego stanowiska,
  • uczestniczą w otwarciu pakietów z materiałami egzaminacyjnymi.

  2. Na 20 minut przed egzaminem, przewodniczący ZE oraz przewodniczący ZNEP, stosując procedurę przeprowadzania etapu praktycznego, wraz z członkami tych zespołów:

  • sprawdzają, czy zdający mają odpowiednie ubranie robocze (jeżeli jest ono wymagane),
  • sprawdzają, czy zdający posiadają wymagane dodatkowe dokumenty związane ze specyfiką zawodu,  wymienione w pisemnym zawiadomieniu o miejscu, terminach i czasie rozpoczęcia etapu pisemnego i etapu praktycznego egzaminu,
  • zapoznają zdających z przebiegiem egzaminu w etapie praktycznym,
  • przeprowadzają dla zdających instruktaż na stanowisku egzaminacyjnym (jeżeli egzamin jest z związany z wykonaniem), odbycie którego zdający potwierdzają podpisem w protokole etapu praktycznego.

  3. Etap praktyczny egzaminu zawodowego zdających po szkole zawodowej polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym zgodnie ze standardem wymagań egzaminacyjnych dla danego zawodu.

  4. Zdający po technikum w etapie praktycznym egzaminu zawodowego wykonują w zależności od zawodu:

  • opracowanie projektu realizacji określonych prac (np. technik mechanik, budownictwa), albo
  • opracowanie projektu realizacji określonych prac i wykonanie określonej pracy/prac na stanowisku egzaminacyjnym zgodnie ze standardem wymagań egzaminacyjnych dla danego zawodu (np. technik informatyk, elektryk, elektronik).

  5. Po otrzymaniu zadania egzaminacyjnego zdający sprawdza kompletność zestawu egzaminacyjnego. Ewentualne braki lub usterki zgłasza odpowiednio przewodniczącemu ZE lub ZNEP i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny zgodnie z procedurą. Kompletność dokumentacji egzaminacyjnej sprawdzają również odpowiednio członkowie ZE lub ZNEP.

  6. Przewodniczący ZE oraz ZNEP zwracają uwagę zdającym na konieczność dokładnego zapoznania się z informacją dla zdającego zawartą w arkuszu egzaminacyjnym oraz przewodniczący ZNEP dodatkowo omawia kartę pracy egzaminacyjnej

  7. Przewodniczący ZE lub ZNEP zwraca uwagę zdającym na konieczność dokładnego zapoznania się z „Informacją dla zdającego” zawartą w arkuszu egzaminacyjnym. Przewodniczący ZNEP odczytuje Wskazówki do rozwiązania zadania  i dodatkowo wyjaśnia sposób wypełniania karty pracy egzaminacyjnej  oraz kodowania karty oceny

  8. Zdający, którzy wykonują zadania, w ciągu 20 minut, których nie wlicza się do czasu trwania etapu praktycznego, zapoznają się z treścią zadania egzaminacyjnego, dokumentacją oraz stanowiskiem, na którym będą wykonywać zadanie, w tym z instrukcjami bezpieczeństwa i obsługi maszyn, urządzeń i sprzętu obowiązującymi podczas pracy na danym stanowisku i stanowiącymi wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego. W tym czasie nie przystępują do rozwiązywania zadania.

  9. Etap praktyczny egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 180 minut i nie dłużej niż 240 minut, przy czym dla zdających z "dysfunkcjami" czas trwania etapu praktycznego może być przedłużony przez odpowiednio przewodniczącego ZE lub ZNEP, nie więcej niż o 30 minut.

  10. Przewodniczący odpowiednio ZE lub ZNEP w widocznym miejscu zapisuje czas rozpoczęcia i zakończenia etapu praktycznego egzaminu.

  11. Zdający po szkole zawodowej w etapie praktycznym egzaminu:

  • wypełniają formularz ”Plan działania”, którego oryginał przekazują przewodniczącemu ZE do oceny przez egzaminatorów wchodzących w skład zespołu egzaminacyjnego,
  • przystępują do przygotowania i organizowania stanowiska pracy,
  • wykonują czynności związane z wykonaniem zadania,
  • podczas wykonywania zadań stosują się do ogólnych i stanowiskowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, pracują nie stwarzając zagrożeń dla życia i zdrowia,
  • przeprowadzają okresową i końcową kontrolę jakości wykonywanej pracy,
  • porządkują stanowisko pracy po zakończeniu pracy,
  • prezentują efekty pracy z uwzględnieniem oceny jakości wykonania.

  12. Zespół egzaminacyjny obserwuje wykonywanie przez zdających po szkole zawodowej oraz:

  • ocenia i punktuje wykonywane czynności zdających, zgodnie z kryteriami zapisanymi w arkuszu obserwacji,
  • reaguje na sygnały zdających dotyczące wcześniejszego zakończenia zadania i gotowości do prezentowania efektu wykonanego zadania,
  • wskazuje miejsce (pomieszczenie) oczekiwania i kolejność prezentowania efektów prac przez zdających.

   

  Wykonywanie pracy egzaminacyjnej przez zdających po technikum (np. technik informatyk) obserwuje ZNEP, a wykonanie pracy określonej w zadaniu obserwuje i potwierdza przewodniczący ZNEP lub dodatkowy egzaminator (przy większej ilości zdających na sali)

  13. W czasie trwania egzaminu zdający po technikum wykonują następujące czynności:

  13.1. zdający, którzy opracowują projekt realizacji określonych prac (np. technik mechanik) 

  • po potwierdzeniu tożsamości wchodzą na salę egzaminacyjną i zajmują wylosowane miejsca (stanowiska egzaminacyjne),
  • otrzymują od członków ZNEP arkusze egzaminacyjne,
  • sprawdzają, czy otrzymany zestaw egzaminacyjny jest kompletny i czytelny,
  • zgłaszają przewodniczącemu ZNEP ewentualne braki i usterki i wówczas jest stosowana odpowiednia procedura,
  • wpisują swój numer ewidencyjny PESEL i datę urodzenia i przyklejają naklejkę z numerem PESEL na karcie pracy egzaminacyjnej,
  • wykonują samodzielnie zadania określone w arkuszu egzaminacyjnym,
  • numerują wszystkie strony pracy egzaminacyjnej począwszy od strony tytułowej pracy egzaminacyjnej,
  • opisują swoim numerem PESEL (lub przyklejają naklejkę ze swoim numerem PESEL) wszystkie elementy pracy wykonane na oddzielnych kartkach, np. formularze druków dokumentów, wydruki komputerowe,
  • po zakończeniu pracy przekazują przewodniczącemu ZNEP arkusz i pracę egzaminacyjną  wraz z  kartą oceny,
  • obserwują czynności związane z włożeniem prac egzaminacyjnych do kopert zwrotnych i ich zaklejeniem.


  13.2. zdający, którzy opracowują projekt realizacji określonych prac i wykonują określone prace na stanowisku egzaminacyjnym (np. technik informatyk):

  •  
   • po potwierdzeniu tożsamości i przedstawieniu dokumentów wymaganych w zależności od specyfiki zawodu wchodzą na salę egzaminacyjną i zajmują wylosowane miejsca (stanowiska pracy), przy których będą wykonywali określone w arkuszu egzaminacyjnym zadanie,
   • zakładają wymagane ubranie robocze, odbywają instruktaż związany ze
    stanowiskiem pracy,
   • otrzymują od członków ZNEP arkusze egzaminacyjne,
   • sprawdzają, czy otrzymany arkusz egzaminacyjny jest kompletny i czytelny,
   • zgłaszają przewodniczącemu ZNEP ewentualne braki i usterki i wówczas jest stosowana odpowiednia procedura,
   • w ciągu 20 minut zapoznają się z treścią zadania egzaminacyjnego, dokumentacją do zadania, stanowiskiem egzaminacyjnym i jego wyposażeniem (czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu),
   • wpisują swój numer ewidencyjny PESEL i datę urodzenia i przyklejają naklejkę z numerem PESEL na karcie pracy egzaminacyjnej,
   • wykonują samodzielnie zadania określone w arkuszu egzaminacyjnym,
   • podczas wykonywania prac na stanowisku egzaminacyjnym przestrzegają przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
   • numerują wszystkie strony pracy egzaminacyjnej począwszy od strony tytułowej
   • numerują strony arkusza przeznaczone na notatki i oznaczają napisem „brudnopis”,
   • opisują swoim numerem PESEL (lub przyklejają naklejkę ze swoim numerem PESEL) wszystkie elementy pracy wykonane na oddzielnych kartkach, np. formularze druków dokumentów, wydruki komputerowe,
   • po zakończeniu pracy przekazują przewodniczącemu ZNEP arkusz i pracę egzaminacyjną oraz brudnopis, dokumentację z wykonania prac na stanowisku wraz z kartą oceny, a także produkt pracy jeśli jest on przewidziany do oceny bezpośrednio po zakończeniu egzaminu,
   • obserwują czynności ZNEP związane z zabezpieczeniem materiałów egzaminacyjnych.

   

  14. W czasie trwania etapu praktycznego egzaminu ZE i ZNEP oraz ich przewodniczący odpowiadają za prawidłowy jego przebieg, a w szczególności:

  • zwracają uwagę na przypadki naruszania przez zdających zasad bezpiecznej pracy i zakłócania przebiegu egzaminu, reagując w sposób określony odpowiednimi procedurami,
  • reagują na sygnały zdających dotyczące np. zaistniałej awarii, zakłóceń, stosując odpowiednie do sytuacji procedury,
  • przyjmują pisemne oświadczenie od zdającego, który zgłasza rezygnację z wykonywania zadania egzaminacyjnego,
  • na 30 minut przed ustalonym czasem zakończenia egzaminu, przypominają ile czasu pozostało zdającym do zakończenia egzaminu,
  • ogłaszają zakończenie egzaminu.

   

  15. Po zakończeniu etapu praktycznego egzaminu:

  •  
   • przewodniczący wraz z członkami zespołu ZE odbierają od zdających arkusze egzaminacyjne z Planami działania oraz sprawdzają w obecności zdającego poprawność wpisania na Planie działania daty urodzenia, numeru ewidencyjnego PESEL i numeru stanowiska,
   • przewodniczący wraz z członkami zespołu ZNEP odbierają od zdających prace egzaminacyjne i karty oceny, a także produkty pracy, jeśli są one przewidziane do
    oceny oraz sprawdzają w obecności zdającego poprawność wpisania daty rodzenia, symbolu cyfrowego zawodu, numeru ewidencyjnego PESEL, numeru zadania oraz sprawdzają, czy w oznaczonym miejscu na karcie przyklejona jest naklejka z numerem PESEL zdającego.

  16. Po zakończeniu etapu praktycznego egzaminu przez zdających po szkole zawodowej Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego:

  •  
   • wpisuje na karcie obserwacji datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL zdającego, wpisuje symbol cyfrowy zawodu i oznaczenie tematu, przykleja naklejkę z numerem PESEL zdającego,
   • sprawdza i potwierdza swoim podpisem poprawność wypełnienia karty obserwacji przez egzaminatorów (załącznik nr III.7.) dla każdego zdającego oraz nakleja naklejkę z kodem ośrodka,
   • sporządza protokół etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i czytelnie go podpisuje.

  17. Po zakończeniu etapu praktycznego przez zdających po technikum członkowie ZNEP:

  • odbierają od zdających prace egzaminacyjne oraz karty oceny,
  • sprawdzają w obecności zdających, poprawność karty pracy egzaminacyjnej i karty oceny,
  • sprawdzają, czy zdający przykleili naklejki z numerem PESEL,
  • pakują zebrane od zdających materiały egzaminacyjne do kopert zwrotnych i zaklejają je w obecności przedstawicieli zdających.

  18. Skompletowane arkusze egzaminacyjne, arkusze obserwacji i karty obserwacji lub zaklejone zwrotne koperty z arkuszami egzaminacyjnymi i pracami egzaminacyjnymi przewodniczący odpowiednio ZE lub ZNEP przekazuje kierownikowi ośrodka egzaminacyjnego.

   

  Poprawiony: sobota, 06 czerwca 2009 13:26
   

  bottom
  top

  bottom

  (c) 2009 ZSP nr 1  Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, ftp manager. Valid XHTML and CSS.