89-604 Chojnice;  ul. Koscierska 11;   tel./fax (052)397 30 72;  e-mail: sekretariat @ zsp1.chojnice.pl

top

Plan dojazdu

ARCHIWUM


Home
procedury egzaminu zawodowego - Strona 3
Spis treści
procedury egzaminu zawodowego
Strona 2
Strona 3
Wszystkie strony

 

Wykonywanie pracy egzaminacyjnej przez zdających po technikum (np. technik informatyk) obserwuje ZNEP, a wykonanie pracy określonej w zadaniu obserwuje i potwierdza przewodniczący ZNEP lub dodatkowy egzaminator (przy większej ilości zdających na sali)

13. W czasie trwania egzaminu zdający po technikum wykonują następujące czynności:

13.1. zdający, którzy opracowują projekt realizacji określonych prac (np. technik mechanik) 

 • po potwierdzeniu tożsamości wchodzą na salę egzaminacyjną i zajmują wylosowane miejsca (stanowiska egzaminacyjne),
 • otrzymują od członków ZNEP arkusze egzaminacyjne,
 • sprawdzają, czy otrzymany zestaw egzaminacyjny jest kompletny i czytelny,
 • zgłaszają przewodniczącemu ZNEP ewentualne braki i usterki i wówczas jest stosowana odpowiednia procedura,
 • wpisują swój numer ewidencyjny PESEL i datę urodzenia i przyklejają naklejkę z numerem PESEL na karcie pracy egzaminacyjnej,
 • wykonują samodzielnie zadania określone w arkuszu egzaminacyjnym,
 • numerują wszystkie strony pracy egzaminacyjnej począwszy od strony tytułowej pracy egzaminacyjnej,
 • opisują swoim numerem PESEL (lub przyklejają naklejkę ze swoim numerem PESEL) wszystkie elementy pracy wykonane na oddzielnych kartkach, np. formularze druków dokumentów, wydruki komputerowe,
 • po zakończeniu pracy przekazują przewodniczącemu ZNEP arkusz i pracę egzaminacyjną  wraz z  kartą oceny,
 • obserwują czynności związane z włożeniem prac egzaminacyjnych do kopert zwrotnych i ich zaklejeniem.


13.2. zdający, którzy opracowują projekt realizacji określonych prac i wykonują określone prace na stanowisku egzaminacyjnym (np. technik informatyk):

 •  
  • po potwierdzeniu tożsamości i przedstawieniu dokumentów wymaganych w zależności od specyfiki zawodu wchodzą na salę egzaminacyjną i zajmują wylosowane miejsca (stanowiska pracy), przy których będą wykonywali określone w arkuszu egzaminacyjnym zadanie,
  • zakładają wymagane ubranie robocze, odbywają instruktaż związany ze
   stanowiskiem pracy,
  • otrzymują od członków ZNEP arkusze egzaminacyjne,
  • sprawdzają, czy otrzymany arkusz egzaminacyjny jest kompletny i czytelny,
  • zgłaszają przewodniczącemu ZNEP ewentualne braki i usterki i wówczas jest stosowana odpowiednia procedura,
  • w ciągu 20 minut zapoznają się z treścią zadania egzaminacyjnego, dokumentacją do zadania, stanowiskiem egzaminacyjnym i jego wyposażeniem (czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu),
  • wpisują swój numer ewidencyjny PESEL i datę urodzenia i przyklejają naklejkę z numerem PESEL na karcie pracy egzaminacyjnej,
  • wykonują samodzielnie zadania określone w arkuszu egzaminacyjnym,
  • podczas wykonywania prac na stanowisku egzaminacyjnym przestrzegają przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • numerują wszystkie strony pracy egzaminacyjnej począwszy od strony tytułowej
  • numerują strony arkusza przeznaczone na notatki i oznaczają napisem „brudnopis”,
  • opisują swoim numerem PESEL (lub przyklejają naklejkę ze swoim numerem PESEL) wszystkie elementy pracy wykonane na oddzielnych kartkach, np. formularze druków dokumentów, wydruki komputerowe,
  • po zakończeniu pracy przekazują przewodniczącemu ZNEP arkusz i pracę egzaminacyjną oraz brudnopis, dokumentację z wykonania prac na stanowisku wraz z kartą oceny, a także produkt pracy jeśli jest on przewidziany do oceny bezpośrednio po zakończeniu egzaminu,
  • obserwują czynności ZNEP związane z zabezpieczeniem materiałów egzaminacyjnych.

 

14. W czasie trwania etapu praktycznego egzaminu ZE i ZNEP oraz ich przewodniczący odpowiadają za prawidłowy jego przebieg, a w szczególności:

 • zwracają uwagę na przypadki naruszania przez zdających zasad bezpiecznej pracy i zakłócania przebiegu egzaminu, reagując w sposób określony odpowiednimi procedurami,
 • reagują na sygnały zdających dotyczące np. zaistniałej awarii, zakłóceń, stosując odpowiednie do sytuacji procedury,
 • przyjmują pisemne oświadczenie od zdającego, który zgłasza rezygnację z wykonywania zadania egzaminacyjnego,
 • na 30 minut przed ustalonym czasem zakończenia egzaminu, przypominają ile czasu pozostało zdającym do zakończenia egzaminu,
 • ogłaszają zakończenie egzaminu.

 

15. Po zakończeniu etapu praktycznego egzaminu:

 •  
  • przewodniczący wraz z członkami zespołu ZE odbierają od zdających arkusze egzaminacyjne z Planami działania oraz sprawdzają w obecności zdającego poprawność wpisania na Planie działania daty urodzenia, numeru ewidencyjnego PESEL i numeru stanowiska,
  • przewodniczący wraz z członkami zespołu ZNEP odbierają od zdających prace egzaminacyjne i karty oceny, a także produkty pracy, jeśli są one przewidziane do
   oceny oraz sprawdzają w obecności zdającego poprawność wpisania daty rodzenia, symbolu cyfrowego zawodu, numeru ewidencyjnego PESEL, numeru zadania oraz sprawdzają, czy w oznaczonym miejscu na karcie przyklejona jest naklejka z numerem PESEL zdającego.

16. Po zakończeniu etapu praktycznego egzaminu przez zdających po szkole zawodowej Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego:

 •  
  • wpisuje na karcie obserwacji datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL zdającego, wpisuje symbol cyfrowy zawodu i oznaczenie tematu, przykleja naklejkę z numerem PESEL zdającego,
  • sprawdza i potwierdza swoim podpisem poprawność wypełnienia karty obserwacji przez egzaminatorów (załącznik nr III.7.) dla każdego zdającego oraz nakleja naklejkę z kodem ośrodka,
  • sporządza protokół etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i czytelnie go podpisuje.

17. Po zakończeniu etapu praktycznego przez zdających po technikum członkowie ZNEP:

 • odbierają od zdających prace egzaminacyjne oraz karty oceny,
 • sprawdzają w obecności zdających, poprawność karty pracy egzaminacyjnej i karty oceny,
 • sprawdzają, czy zdający przykleili naklejki z numerem PESEL,
 • pakują zebrane od zdających materiały egzaminacyjne do kopert zwrotnych i zaklejają je w obecności przedstawicieli zdających.

18. Skompletowane arkusze egzaminacyjne, arkusze obserwacji i karty obserwacji lub zaklejone zwrotne koperty z arkuszami egzaminacyjnymi i pracami egzaminacyjnymi przewodniczący odpowiednio ZE lub ZNEP przekazuje kierownikowi ośrodka egzaminacyjnego.

 Poprawiony: sobota, 06 czerwca 2009 13:26
 

bottom
top

bottom

(c) 2009 ZSP nr 1  Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, ftp manager. Valid XHTML and CSS.