89-604 Chojnice;  ul. Koscierska 11;   tel./fax (052)397 30 72;  e-mail: sekretariat @ zsp1.chojnice.pl

top

Plan dojazdu

ARCHIWUM


Home
procedury egzaminu zawodowego - Strona 2
Spis treści
procedury egzaminu zawodowego
Strona 2
Strona 3
Wszystkie strony

 

Przebieg etapu praktycznego egzaminu zawodowego

 

ZE     – Zespół Egzaminatorów (zdający po szkole zawodowej)
ZNEP – Zespół Nadzorujący Etap Praktyczny
OKE  – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Za organizację i przebieg etapu praktycznego egzaminu zawodowego odpowiada upoważniony przez dyrektora OKE, kierownik ośrodka egzaminacyjnego.
Kierownik ośrodka egzaminacyjnego wykonuje powierzone zadania we współpracy z przewodniczącymi zespołów egzaminacyjnych i/lub zespołów nadzorujących etap praktyczny egzaminu.

1. Zdający zgłaszają się do ośrodka egzaminacyjnego w dniu egzaminu na 30 minut przed jego rozpoczęciem oraz:

 • zdający przebierają się w ubrania robocze (jeżeli jest ono wymagane),
 • potwierdzają tożsamość i obecność na egzaminie, przystępują do losowania stanowiska egzaminacyjnego i odbierają identyfikatory z numerem wylosowanego stanowiska,
 • uczestniczą w otwarciu pakietów z materiałami egzaminacyjnymi.

2. Na 20 minut przed egzaminem, przewodniczący ZE oraz przewodniczący ZNEP, stosując procedurę przeprowadzania etapu praktycznego, wraz z członkami tych zespołów:

 • sprawdzają, czy zdający mają odpowiednie ubranie robocze (jeżeli jest ono wymagane),
 • sprawdzają, czy zdający posiadają wymagane dodatkowe dokumenty związane ze specyfiką zawodu,  wymienione w pisemnym zawiadomieniu o miejscu, terminach i czasie rozpoczęcia etapu pisemnego i etapu praktycznego egzaminu,
 • zapoznają zdających z przebiegiem egzaminu w etapie praktycznym,
 • przeprowadzają dla zdających instruktaż na stanowisku egzaminacyjnym (jeżeli egzamin jest z związany z wykonaniem), odbycie którego zdający potwierdzają podpisem w protokole etapu praktycznego.

3. Etap praktyczny egzaminu zawodowego zdających po szkole zawodowej polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym zgodnie ze standardem wymagań egzaminacyjnych dla danego zawodu.

4. Zdający po technikum w etapie praktycznym egzaminu zawodowego wykonują w zależności od zawodu:

 • opracowanie projektu realizacji określonych prac (np. technik mechanik, budownictwa), albo
 • opracowanie projektu realizacji określonych prac i wykonanie określonej pracy/prac na stanowisku egzaminacyjnym zgodnie ze standardem wymagań egzaminacyjnych dla danego zawodu (np. technik informatyk, elektryk, elektronik).

5. Po otrzymaniu zadania egzaminacyjnego zdający sprawdza kompletność zestawu egzaminacyjnego. Ewentualne braki lub usterki zgłasza odpowiednio przewodniczącemu ZE lub ZNEP i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny zgodnie z procedurą. Kompletność dokumentacji egzaminacyjnej sprawdzają również odpowiednio członkowie ZE lub ZNEP.

6. Przewodniczący ZE oraz ZNEP zwracają uwagę zdającym na konieczność dokładnego zapoznania się z informacją dla zdającego zawartą w arkuszu egzaminacyjnym oraz przewodniczący ZNEP dodatkowo omawia kartę pracy egzaminacyjnej

7. Przewodniczący ZE lub ZNEP zwraca uwagę zdającym na konieczność dokładnego zapoznania się z „Informacją dla zdającego” zawartą w arkuszu egzaminacyjnym. Przewodniczący ZNEP odczytuje Wskazówki do rozwiązania zadania  i dodatkowo wyjaśnia sposób wypełniania karty pracy egzaminacyjnej  oraz kodowania karty oceny

8. Zdający, którzy wykonują zadania, w ciągu 20 minut, których nie wlicza się do czasu trwania etapu praktycznego, zapoznają się z treścią zadania egzaminacyjnego, dokumentacją oraz stanowiskiem, na którym będą wykonywać zadanie, w tym z instrukcjami bezpieczeństwa i obsługi maszyn, urządzeń i sprzętu obowiązującymi podczas pracy na danym stanowisku i stanowiącymi wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego. W tym czasie nie przystępują do rozwiązywania zadania.

9. Etap praktyczny egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 180 minut i nie dłużej niż 240 minut, przy czym dla zdających z "dysfunkcjami" czas trwania etapu praktycznego może być przedłużony przez odpowiednio przewodniczącego ZE lub ZNEP, nie więcej niż o 30 minut.

10. Przewodniczący odpowiednio ZE lub ZNEP w widocznym miejscu zapisuje czas rozpoczęcia i zakończenia etapu praktycznego egzaminu.

11. Zdający po szkole zawodowej w etapie praktycznym egzaminu:

 • wypełniają formularz ”Plan działania”, którego oryginał przekazują przewodniczącemu ZE do oceny przez egzaminatorów wchodzących w skład zespołu egzaminacyjnego,
 • przystępują do przygotowania i organizowania stanowiska pracy,
 • wykonują czynności związane z wykonaniem zadania,
 • podczas wykonywania zadań stosują się do ogólnych i stanowiskowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, pracują nie stwarzając zagrożeń dla życia i zdrowia,
 • przeprowadzają okresową i końcową kontrolę jakości wykonywanej pracy,
 • porządkują stanowisko pracy po zakończeniu pracy,
 • prezentują efekty pracy z uwzględnieniem oceny jakości wykonania.

12. Zespół egzaminacyjny obserwuje wykonywanie przez zdających po szkole zawodowej oraz:

 • ocenia i punktuje wykonywane czynności zdających, zgodnie z kryteriami zapisanymi w arkuszu obserwacji,
 • reaguje na sygnały zdających dotyczące wcześniejszego zakończenia zadania i gotowości do prezentowania efektu wykonanego zadania,
 • wskazuje miejsce (pomieszczenie) oczekiwania i kolejność prezentowania efektów prac przez zdających.


Poprawiony: sobota, 06 czerwca 2009 13:26
 

bottom
top

bottom

(c) 2009 ZSP nr 1  Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, ftp manager. Valid XHTML and CSS.