89-604 Chojnice;  ul. Koscierska 11;   tel./fax (052)397 30 72;  e-mail: sekretariat @ zsp1.chojnice.pl

top

Plan dojazdu

ARCHIWUM


Home
Rektrutacja 2009

KRYTERIA REKRUTACJI DO SZKÓŁ WCHODZĄCYCH W SKŁAD

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  NR 1

im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Chojnicach

na rok szkolny 2009/2010

 

!!! UWAGA !!!

Oddział może nie powstać, jeżeli nie będzie 50% kandydatów.

W rekrutacji mogą brać udział osoby, które do 31 sierpnia 2009 roku nie ukończyły 18 roku życia.

 

 • O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej:
  • technikum (T)
  • liceum ogólnokształcącego (LO)
  • zasadniczej szkoły zawodowej (ZSZ)
  decyduje suma uzyskanych punktów, której składnikami są:
  • punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego - maksimum 100 punktów
  • punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów - maksimum 76 punktów
  • inne osiągnięcia ucznia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum - maksimum 24 punkty.
  Maksymalna suma punktów uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi 200.

   

 • Punkty pochodzące z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie są przyznawane z następujących zajęć edukacyjnych:
  • do technikum, ZSZ
   • język polski
   • matematyka
   • fizyka
   • informatyka
  • do LO z programem autorskim przysposobienie wojskowe / do LO z programem autorskim "Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa publicznego"
   • język polski
   • matematyka
   • język obcy
   • fizyka
  • Punkty będą obliczone według następujących zasad:
   • stopień celujący - 19 punktów
   • stopień bardzo dobry - 15 punktów
   • stopień dobry - 11 punktów
   • stopień dostateczny - 7 punktów

   

 • Kandydat może uzyskać maksymalnie 24 punkty za inne osiągnięcia wpisane na świadectwie gimnazjum, przy czym:
  1. za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 4 punkty
  2. za udział w konkursach organizowanych przez kuratora (kuratorów) oświaty w tym:
   • finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 12 punktów
   • finalista konkursu wojewódzkiego - 10 punktów
  3. osiągnięcia sportowe i artystyczne:
   • I-VI miejsce na szczeblu ponadwojewódzkim - 5 punktów
   • I-III miejsce w województwie - 4 punkty
   • I miejsce w powiecie - 3 punkty
   • II miejsce w powiecie - 2 punkty
   • III miejsce w powiecie - 1 punkt
  4. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu (świadoma, bezpłatna, dobrowolna działalność, np. w domach opieki, hospicjach, świetlicach środowiskowych, itp.; średni roczny czas pracy wolontariusza powinien przekraczać 24 godziny) - 2 punkty
  5. osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego - 1 punkt

  Nie sumuje się punktów za osiągnięcia wymienione w każdym z podpunktów b), c), d), e), punktuje się najwyższe osiągnięcie
  (np. jeżeli kandydat uzyskał II miejsce w zawodach sportowych na szczeblu ponadwojewódzkim i I miejsce w powiecie w tej samej dyscyplinie lub innej, to otrzymuje 5 punktów, a nie 5 + 3 = 8 punktów)

 • Konkursami, o których mowa w pkt.3 b, organizowanymi przez Pomorskiego Kuratora Oświaty są konkursy przedmiotowe dla gimnazjalistów z: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, historii, matematyki, informatyki. Konkurs: "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego" jest konkursem ponadwojewódzkim.
 • Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o których mowa mowa w pkt. 4, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów. Finaliści konkursu "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego" etapu ponadwojewódzkiego otrzymują - 12 punktów, a finaliści etapu wojewódzkiego otrzymują - 10 punktów.
 • Rodzice kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, składają wniosek do starosty powiatu o wskazanie szkoły, która zapewni ich dzieciom odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności, w tym rodzaj upośledzenia umysłowego, zgodnie z art. 71b. ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w terminie do 23 czerwca 2009 r., a w szczególnych przypadkach do 28 sierpnia 2009 r.
 • Kandydaci do szkoły ponadgomnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa uzyskanego za granicą, jeżeli przewidywany planem nauczania okres nauki w szkołach za granicą wyniósł łącznie co najmniej 9 lat i na pierwszy rok nauki przyjmowano kandydatów nie wcześniej, niż w 6 roku życia. Świadectwo takie powinno być nostryfikowane przez kuratora oświaty, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata.
  Do podania o przyjęcie do szkoły należy dołączyć:
  1. poświadczoną kopię nr 1 świadectwa ukończenia gimnazjum (w systemie rekrutacji elektronicznej)
  2. poświadczoną kopię nr 1 zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (w systemie rekrutacji elektronicznej)
  3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie
  4. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów, o których mowa w pkt. 3 b
  5. kartę informacyjną kandydata (potwierdzenie przyjęcia ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej)
  6. trzy fotografie (podpisane na odwrocie) dostarczyć wraz z oryginałami: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

  Przy przyjmowaniu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

  • sieroty, osoby przebywajace w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych
  • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki
  • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

  1. Chojnice, 2009 rok.

  Poprawiony: poniedziałek, 20 kwietnia 2009 10:22
   

  bottom
  top

  bottom

  (c) 2009 ZSP nr 1  Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, ftp manager. Valid XHTML and CSS.