89-604 Chojnice;  ul. Koscierska 11;   tel./fax (052)397 30 72;  e-mail: sekretariat @ zsp1.chojnice.pl

top

Plan dojazdu

ARCHIWUM


Home REGULAMIN REKRUTACJI
Rekrutacja 2018/2019

REKRUTACJA:  www.chojnice.edu.com.pl

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski"
ul. Kościerska 11, 89-600 Chojnice

 

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2018/2019


O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej:

§ technikum (T)

decyduje suma uzyskanych punktów, której składnikami są:

1. Punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu (maksymalnie 100 punktów). Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze, język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z ww. zakresów mnożony przez 0,2 pkt.

2. Punkty uzyskane za oceny z zajęć edukacyjnych wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalnie 72 punktów) z:

a) języka polskiego

b) matematyki

c) obowiązkowego języka obcego nowożytnego

d) informatyki

oceny wyrażone w stopniach przelicza się na punkty następująco:

- celujący – przyznaje się 18 punktów,

- bardzo dobry – przyznaje się 17 punktów,

- dobry – przyznaje się 14 punktów,

- dostateczny – przyznaje się 8 punktów,

- dopuszczający – przyznaje się 2 punkty.

3. Inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum:

a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów,

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty,

c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

- tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

- tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.

d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

- tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

- tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty,

e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach c i d, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

- międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

- krajowym – przyznaje się 3 punkty,

- wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

- powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

4. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w punktach 3c, 3d i 3e wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego na podstawie art. 44zw ust.2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego stosując zasady wymienione w §8 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. 2017 poz. 586).

6. Maksymalna suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi 200.

 

 

Poprawiony: wtorek, 24 kwietnia 2018 17:29
 

bottom
top

bottom

(c) 2009 ZSP nr 1  Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, ftp manager. Valid XHTML and CSS.